Klauzula RODO

Home / Klauzula RODO

Klauzula RODO Vigor Point

Vigor Point ceni sobie prywatność Użytkowników swej strony internetowej: https://vigor-point.pl (określanej dalej jako „Serwis”) i dlatego dokłada wszelkich starań, aby ich Dane osobowe były gromadzone i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do Danych osobowych osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane przez Vigor Point Sp. z o.o. zwany/ą dalej Podmiotem w celu przekazywania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Vigor Point Sp. z o.o. NIP 9542773683 REGON 366424133 z siedzibą w Katowicach, przy ul. Miedziana 10, 40-321, Katowice (określany dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownikami są osoby korzystające ze świadczeń oferowanych przez Administratora oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 2

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest zgoda Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. w zakresie informowania o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Administratora, a także profilowania danych osobowych, mającego na celu dostosowanie informacji sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, określanego dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o zakresie i rodzaju świadczeń zdrowotnych.

§ 3

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Celem przetwarzania Danych osobowych użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) są:

 

 1. przekazywanie informacji o zakresie i rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu informacji sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę;
 2. kontakt z Użytkownikiem.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego mogą być udostępniane przez Administratora następującym podmiotom:

W przypadku osób, które korzystają z serwisu internetowego w celu składania zapytań ofertowych oraz w celu zawierania i realizowania umów o świadczenie usług serwisowych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotom powiązanym z Administratorem relacjami gospodarczymi- tj. :

 

 • Vigor Sp. z o.o. | NIP:6312702985 REGON: 521289460; Adres: ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice
 • Sonia Tomaszowska – Usługi Medyczne | NIP: 6462775922 REGON: 385578841; Adres: Skalna 12/53, 43-190 Mikołów
 • DARIA DRĄŻKIEWICZ ZDROWE PIĘKNO CENTRUM MŁODOŚCI | NIP: 9591736222 REGON: 363682165; Adres: ul. Kąpielowa 30, 30-698 Kraków
 • Health Service Sp. z o.o. | NIP: 7010953917 REGON: 384823600; Adres: ul. Baśniowa 3/314, 02-349 Warszawa
 • Vigor Point Sp. z o.o. | NIP:  9542773683 REGON: 366424133;  Adres: ul. Miedziana 10, 40-321 Katowice
 • Usługi Zdrowotne Arleta Śliwa | NIP: 7952503114 REGON: 388670062; Adres: ul. Sielecka 4, 37-700 Przemyśl
 • Health Masters Sp. z o.o. | NIP: 5472234736 REGON: 523862975; Adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała.

§ 4

ELEMENTY WAŻNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Danych osobowych przez Użytkowników, na podstawie art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne, konkretne, świadome oraz wola jest okazana jednoznacznie tak, by osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalała na przetwarzanie dotyczących jej Danych osobowych. Skorzystanie ze świadczeń, których dotyczy  Serwis wymaga zindywidualizowania osób, którym świadczenia są udzielane. Dlatego też, podanie Danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z Serwisu. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich Danych osobowych w procesie logowania za pośrednictwem Serwisu lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej w Serwisie.

§ 5

ODBIORCY DANYCH

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
 3. Podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 4. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o współpracy handlowej oraz zarządzanie organizacją Administratora;
 5. Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń,
  w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne.

§ 6

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania Danych osobowych. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach informacyjnych Administrator może przetwarzać te Dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

§ 7

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących go Danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka jest przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
 2. Żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;
 3. Żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 17 RODO;
 4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
 5. Przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie Danych osobowych;
 7. odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vigor-point.pl

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w który przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda osoby, której dane dotyczą lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której Dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych Danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

§ 8

ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celu otrzymania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także na profilowanie Danych osobowych, mające na celu dostosowanie informacji sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których Dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.

§ 9

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te Dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: ul. Miedziana 10, 40-321 Katowice lub na adres e-mail: biuro@vigor-point.pl